ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТУ) ПРО НАДАННЯ ФОТОПОСЛУГ

ЮРИДИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
Фізична особа підприємець — Вадим Байда (ІІН: 3430437718)(далі – Виконавець), з одного
боку, пропонує фізичним особам, фізичним особам підприємцям та юридичним особам
(далі — Замовник (ки) або Клієнт (ти), з іншого боку, можливість замовити, оплатити та
отримати послуги у сфері фотографії на умовах, визначених цим Договором, Сторони
цього Договору разом іменуються —
До моменту укладання з конкретним Замовником цей Договір має статус оферти
Виконавця. Договір розміщено в електронній формі на веб-сайті
Виконавця https://mopinup.com/ є договором приєднання згідно зі ст. 634 Цивільного
кодексу України, а тому Сторона — Замовник не може пропонувати свої умови для
внесення доповнень або змін до цього Договіру або пропонувати змінити умови цього
Договору. У разі згоди Замовника з умовами цього Договору він має можливість укласти
його з Виконавцем шляхом приєднання.
Цей Договір вважається укладеним (набирає чинності) в електронній формі відповідно до
Закону України «Про електронну комерцію» з моменту безумовного та повного прийняття
(погодження, Акцепту) Замовником умов цього Договору. Договір вважається укладеним
із моменту внесення оплати за послуги за допомогою кнопки на сайті або внесення оплати
за послуги на розрахунковий рахунок Виконавця.
Приєднуючись до цього Договору, Замовник тим самим підтверджує, що він отримав
електронний екземпляр цього Договору у формі, що унеможливлює зміну його змісту,
ознайомився повністю з умовами цього Договору, не має зауважень чи заперечень, за
умовами договору та зобов’язується належним чином виконувати покладені на нього
зобов’язання за цим Договором.
Цей Договір укладається без підписання Сторонами письмових екземплярів Договору. На
вимогу Замовника, йому надається електронне підтвердження факту укладання цього
Договору (зокрема, електронний екземпляр цього Договору у редакції, що діє на дату
укладання). Договір, укладений із дотриманням зазначених вище умов, за правовими
наслідками прирівнюється до договору, укладеного у письмовій формі.
Цей договір згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України є публічним, тобто його
умови є однаковими для всіх Замовників незалежно від статусу (фізична особа, юридична
особа, фізична особа — підприємець).

ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ
Акцепт – прийняття Замовником пропозиції Виконавця укласти цей договір на умовах,
зазначених у цьому Договорі.
Веб-сайт – сайт Виконавця, на якому міститься актуальний перелік послуг та їх вартість
за URL-адресою: https://mopinup.com/
Замовлення — належним чином оформлена Замовником електронна форма заявки на
придбання послуг, що надаються, загальна вартість замовлених послуг, які вибрав
Замовник, а також інформація про Замовника (дані, які надають можливість
ідентифікувати Замовника, ПІБ, номер телефону, електронну адресу, адресу доставки,
інші дані).
Замовник — фізична особа, фізична особа підприємець або юридична особа, яка набула
договірних відносин з Виконавцем на умовах, зазначених у Договорі.
Виконавець — Фізична особа підприємець Вадим Байда (ІІН: 3430437718), надає фотопослуги, опис яких
представлено на Веб-сайті https://mopinup.com.
Публічна оферта — публічна пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній та
юридичній особі з метою укласти договір про надання фотопослуг на певних умовах,
зазначених у Договорі.
Треті особи — це особи, які безпосередньо залучені до оформлення та виконання
Замовлення.
Послуги – фотопослуги (фотозйомка в електронному вигляді, друк фотографій, запис
відео), а також супутні послуги (послуги, що надаються третіми особами, але на
замовлення та під відповідальність Виконавця, які загалом охоплюються поняттям
фотопослуги та які пропонуються до замовлення, відповідно до асортименту та цін ,
вказаними на Веб-сайті.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної та безумовної згоди Замовником на
укладення Договору у повному обсязі, без підпису письмового екземпляра Договору
Сторонами.
1.2. Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу
України.
1.3. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору у
повному обсязі шляхом акцепту.
1.4. Цей Договір набирає чинності з моменту оформлення Замовлення. Таким чином,
Замовник дає згоду здійснити оплату, що пропонуються Виконавцем послуг та діє до
моменту отримання Замовником послуг від Виконавця у повному обсязі та повного
розрахунку з ним.
1.5. Зобов’язання Виконавця за Договором вважаються виконаними з моменту передачі
результатів виконаних послуг у повному обсязі згідно з умовами Замовлення.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Виконавець зобов’язується надати Замовнику фотопослуги, перелік яких зазначений у
підтвердженому Виконавцем Замовленні, а Замовник зобов’язується їх сплатити та
прийняти у порядку та на умовах, передбачених цим Договором.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
3.1. Відповідно до умов цього Договору, Виконавець та Замовник зобов’язуються
добровільно та сумлінно виконувати всі обов’язки, передбачені цим Договором.

3.2. ВИКОНАВЕЦЬ ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ:
3.2.1. Відповідно до Замовлення провести фотозйомку Замовника або інших осіб
зазначених Замовником, на професійному та технічному рівні, підтвердженому
фотографіями в портфоліо на Веб-сайті, відповідно до особистих уявлень Виконавця про
те, в якому стилі та з яким рівнем втручання/невтручання має бути проведена зйомка та
створити фотографії або відео або інші статичні або динамічні зображення (у форматі
JPEG, MP4, MOV, GIF), а також інші графічні матеріали, що демонструють образ
Замовника або інших осіб, зазначених Замовником (далі «матеріали» або «фотографії») .
3.2.2. Надавати консультації з питань користування Веб-сайтом та з питань оформлення
Замовлення.
3.2.3. Надати Замовнику результати зйомки відповідно до умов Замовлення.

3.3. ВИКОНАВЕЦЬ МАЄ ПРАВО:
3.3.1. В односторонньому порядку зупинити надання послуг за цим Договором у разі
порушення Замовником умов цього Договору.
3.3.2. Змінювати цей Договір в односторонньому порядку до його укладення.
3.3.3. Вносити зміни до інформації, розміщеної на Веб-сайті в односторонньому порядку
та на свій розсуд.
3.3.4. Залучати третіх осіб для надання допоміжних послуг, пов’язаних із Замовленням.
3.3.5. Змінювати термін надання послуг, які замовив Клієнт, попередньо повідомляючи
про такі зміни Замовнику.
3.3.6. Без додаткового повідомлення або дозволу від Замовника та без обмежень щодо
термінів та території:
використовувати та публікувати (в тому числі повторно) Матеріали;
вносити до Матеріалів будь-які зміни, які потрібні Виконавцю;
об’єднувати Матеріали з текстовими даними та (або) з іншими зображеннями та (або)
матеріалами;
використовувати Матеріали в ілюстраціях, маркетингових заходах, художніх творах,
редакційних матеріалах, рекламі, корпоративних матеріалах, публікаціях у соціальних
мережах та портфоліо на Веб-сайті Виконавця.
3.4. ЗАМОВНИК ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ:
3.4.1. До моменту оформлення Замовлення ознайомитись із змістом цього Договору, а
також умовами оплати та доставки на Веб-сайті.
3.4.2. Дотримуватись умов цього Договору.
3.4.3. Прийняти надані послуги та оплатити їхню вартість послуг до або в момент
отримання.
3.4.4. Після оплати та отримання Замовлення не претендувати на додаткову винагороду
або отримання інформації про подальші продажі, результати розповсюдження, публікації
та (або) інших способів використання Матеріалів.
3.4.5. Звільнити від відповідальності Виконавця, його спадкоємців, законних
представників та правонаступників, а також усіх осіб, що діють від імені Виконавця, та
тих, у чиїх інтересах діє Виконавець, у зв’язку з будь-яким використанням Матеріалів та з
будь-якими внесеними до них змінами, у тому числі від відповідальності за позовами про
дифамацію або вторгнення у приватне чи громадське життя.
3.4.6. При використанні фотографій у соціальних мережах та в мережі Інтернет (на сайтах,
блогах, порталах новин) вказувати Виконавця як автора фотографій.

3.5. ЗАМОВНИК МАЄ ПРАВО:
3.5.1. Вимагати від Виконавця надання послуг відповідно до умов цього Договору.

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ
4.1. Замовник самостійно оформляє Замовлення на Веб-сайті шляхом вибору конкретного
виду послуг та надсилання деталей Замовлення електронною поштою, усно в
телефонному режимі за номерами телефону, вказаними на Веб-сайті, а також через будь
які месенджери, попередньо ознайомившись із умовами цього Договору. >
4.2. Замовник несе повну відповідальність за достовірність даних, які він вказує при
оформленні Замовлення та усвідомлює ризик можливого неотримання повідомлень від
Виконавця внаслідок неправильної вказівки своїх контактних даних.
4.3. У разі оформлення Замовлення на проведення зйомки неповнолітніх, Замовник
акцептуючи цей договір та оформляючи Замовлення, підтверджує та гарантує, що є
мамою (татом) та (або) законним представником неповнолітньої моделі та від свого імені,
а також від імені іншого з батьків дає згоду обох батьків як на зйомку, так і на
використання фотографій Виконавців у відповідність до пункту 3.3.6 цього Договору.

НАДАННЯ ПОСЛУГ
5.1. Виконавець на запит Замовника може надати додаткову інформацію, пов’язану з
послугами, оформленням та виконанням Замовлення.
5.2. Виконавець не несе відповідальності за достовірність інформації про послуги, що
надаються третіми особами та які не надаються безпосередньо Виконавцем.
5.3. Виконавець підтверджує готовність надати всі послуги, зазначені на Веб-сайті, але у
разі наявності перешкод, що не залежать від волі Виконавця, Виконавець може виключити
такі послуги із замовлення, попередньо повідомивши про це Замовнику.
5.4. Виконавець залишає за собою право відмовити Замовнику у наданні послуг без будь
якої причини або у зв’язку з неналежним виконанням Замовником своїх обов’язків за
попередніми Замовленнями.

ОПЛАТА ПОСЛУГ І УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ЗАСОБІВ
6.1. Загальна сума Замовлення складається із загальної вартості всіх замовлених послуг.
6.2. Ціна кожної конкретної послуги встановлюється на Веб-сайті та вказана у
національній валюті. Ціна кожної конкретної послуги, встановлена на Веб-сайті, може
змінюватись Виконавцем в односторонньому порядку. При цьому ціна на замовлену та
оплачену послугу не підлягає зміні.
6.3. Оплата Замовлення здійснюється Замовником у національній валюті шляхом
перерахування коштів на поточний рахунок Виконавця за фактом отримання Замовлення
шляхом передоплати в сумі, за погодженням сторін або повної оплати онлайн за
допомогою кнопки на сайті. При оплаті на поточний рахунок Виконавця всі витрати на
здійснення переказу (в т.ч. банківські комісії банку платника) несе Замовник.
6.4. Виконавець має право надавати знижки на певні послуги або товари та встановлювати
програму бонусів. Види знижок, бонусів, порядок та умови можуть бути змінені
Виконавцем в односторонньому порядку.
6.5. Замовник має право вимагати повернення коштів лише у разі виконання Замовлення з
порушенням вимог щодо якості, передбачених у п.п. 3.2.2. — 3.2.4. цього Договору. Повне
повернення коштів можливе лише у разі невідповідності якості понад 2/3 від загальної
кількості виконаних фотографій. В інших випадках сума, що підлягає поверненню,
визначається у відсотковому співвідношенні до кількості неякісних фотографій.
Повернення коштів здійснюється за вирахуванням комісії платіжних систем. У разі
повернення коштів Замовник повинен надати необхідні реквізити для переказу грошей на
свою картку (рахунок). Повернення коштів здійснюється протягом 10 днів із моменту
погодження Виконавцем запиту на повернення. При цьому із суми коштів, що підлягають
поверненню, виключаються суми, сплачені за послуги третіх осіб.
6.6 У разі скасування Замовлення, за яке було внесено аванс, повернення коштів можливе
не пізніше ніж за 5 днів до зйомки. Повернення коштів менше ніж за 5 днів до зйомки
неможливе.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором
Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
7.2. Виконавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Замовнику внаслідок
неналежного використання придбаних ним товарів чи послуг.
7.3. Виконавець не несе відповідальності за якість фотографій (колір, яскравість,
контрастність), якщо зйомка проводиться не у фотостудії (у спортивному залі, на вулиці,
приміщеннях, не призначених для фотографування).
ПОРЯДОК УРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ
8.1. Усі спірні питання, які можуть виникнути за цим Договором або у зв’язку з його
виконанням, Замовник та Виконавець вирішують шляхом переговорів. Досудовий порядок
врегулювання спору є обов’язковим.
8.2. Якщо Замовник та Виконавець не зможуть досягти згоди з спірних питань шляхом
переговорів, ці питання підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства
України.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ
9.1. На Веб-сайті використовуються різні форми для введення контактів користувача (далі
— Персональні дані). Введення персональних даних здійснюється Замовником
добровільно та виключно за його бажанням. У зв’язку з наданням своїх Персональних
даних Замовник також надає Виконавцю свою згоду (дозвіл) на обробку своїх
персональних даних (що може означати будь-яку інформацію, у тому числі, але не
виключно, інформацію про прізвище, ім’я та по батькові, контактні номери телефонів,
адресу електронної) пошти, у тому числі на електронних носіях (далі – «Персональні
дані»), з метою забезпечення надання послуг Виконавцем, організації системи
адміністрування, управління та підтримання ділових відносин із Замовником та виконання
будь-яких інших юридичних дій щодо реалізації цивільно-правових, адміністративно
правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку.
Обробка Персональних даних здійснюватиметься за допомогою інформаційної
(автоматизованої) системи та/або у формі картотек Персональних даних із застосуванням
такої сукупності дій як збирання, накопичення, зберігання, адаптація, зміна, відновлення,
використання, розповсюдження (у тому числі передача) , знеособлення, знищення
персональних даних.
Ця Згода (дозвіл) на обробку Персональних даних надано на термін, необхідний
відповідно до обробки Персональних даних, передбаченої цією Угодою, однак у будь
якому випадку до моменту припинення Виконавцем своєї діяльності.
Замовник також підтверджує, що отримав належне повідомлення про включення
Персональних даних до бази персональних даних «Клієнти», власником якої є
Виконавець, про склад та зміст зібраних Персональних даних, та що отримав роз’яснення
всіх прав як суб’єкта персональних даних згідно із Законом України «Про захист
персональних даних».
Доступ до персональних даних Замовника мають лише ті особи, які безпосередньо
залучені до оформлення та виконання такого Замовлення за винятком випадків та в
межах, передбачених чинним законодавством України.
9.2. Замовник при оформленні Замовлення зобов’язаний надати точну та правдиву
інформацію в обсязі, який необхідний для придбання Товару та надання послуг. Надання
неточної інформації або не надання такої інформації на вимогу Виконавця може бути
приводом для відмови у продажу Товару та надання послуги.
9.3. Виконавець не несе відповідальності за відомості, надані Замовником на Веб-сайті у
загальнодоступній формі.
9.4. Виконавець має право надсилати інформаційні, у тому числі рекламні повідомлення
на електронну пошту та мобільний телефон Замовника за його згодою. Замовник має
право відмовитись від отримання рекламної та іншої інформації без пояснення причин
відмови, надіславши письмову заяву про відмову від отримання рекламної та іншої
інформації Виконавцю за адресою, вказаною на Веб-сайті. Сервісні повідомлення, що
інформують Замовника про Замовлення та етапи його обробки, надсилаються
автоматично та не можуть бути відхилені.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
10.1. Усі авторські немайнові права належать Виконавцю як автору Фотографій та інших
творів та охороняються відповідно до чинного законодавства України.
10.2. Захист особистих немайнових та майнових прав суб’єктів авторського права
здійснюється відповідно до цивільного, адміністративного та кримінального
законодавства України.
10.3. Виконавець набуває права використання фотографій виключно в особистих цілях.
Комерційне використання, а також подальший продаж фотографій забороняється. При
використанні Замовником фотографій у соціальних мережах, в мережі Інтернет (на сайтах,
блогах, порталах новин) обов’язково вказівка автора фотографій. У разі порушення
Замовником цього пункту Договору Виконавець залишає за собою право вимагати вказати
авторство або припинити публікацію фотографій.

ДОДАТКОВІ УМОВИ
11.1. Цей договір набирає чинності з дня оформлення Замовлення та діє до виконання всіх
умов Договору.
11.2. Веб-сайт може призупинити роботу у зв’язку з проведенням профілактичних або
технічних робіт.
11.3. Виконавець залишає за собою право на зміну цін та складу послуг на власний розсуд.
11.3. Договір є публічним та безстроковим і діє до його припинення будь-якою із Сторін у
порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством, але у будь-якому
разі до моменту остаточного його виконання Сторонами.
11.4. Ця версія Публічного Договору є поточною.
11.5. Зберігання електронних документів не передбачено.